تفكيك ، تجميع ، افراز زمين 
تفكيك : عبارتست از تقسيم قطعه زميني به دو يا چند قطعه كوچكتر بنحوي كه چنانچه داراي سند ثبتي باشد بتوان از نظر ثبتي هر جزء حاصل را بطور مجزا تملك كرد يا به عبارتي ديگر تفكيك ، تبديل و جداسازي يك قطعه زمين به چند قطعه ديگر. 
در اين مورد زمين ها قطعه بندي شده، خيابانها و مسير تأسيسات عمومي مشخص مي شوند و طرح شهر برسطح زمين پياده و به واقعيت تبديل مي شود. 
تجميع : عكس عمل تفكيك است به نحوي كه بتوان از نظر ثبتي دو يا چند قطعه مجاور يكديگر را به يك پلاك ثبتي تبديل كرد. 
افراز : عبارت است از مجزا نمودن سهم مشاع هريك از شركاي ملك


فرآيند تفكيك زمين 
1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 
• ارائه و تكميل درخواست تفكيك زمين 
• ارائه مدارك مالكيت 
• فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورت وجود 
• پوشه فنردار روغني 
• ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تكميل كارت گذربندي 
• تعيين كاربري ، حدودتعريض وحداقل متراژ تفكيك براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

3. اگر ذينفع مجازبه تهيه طرح تفكيكي 
• الف : نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد:اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و زيرحد نصاب متراژ تفكيك 
تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار و مالك و اخذ استعلام ملك موصوف از ادارات مربوطه و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

4. طرح تفكيكي تهيه شده : 
• طرح تهيه شده ممهور به مهر و امضاء مهندس ناظر كه توسط مالك جهت بررسي و اخذ تأئيديه به شهرداري ارائه مي گردد. 
• تسليم برگه ي پرداخت عوارض و ساير حقوق قانوني متعلقه به ملك طبق شرح عوارض مصوب.

5. صدور طرح تفكيكي تأئيد شده (ممهور به مهر و امضاء)

تماس با ما

  • آدرس : استان اصفهان، شهرستان لنجان، شهر ورنامخواست، بلوار شهید شاهمرادی ،شهرداری ورنامخواست

  • کد پستی : 8473117393
  • تلفن : 32-52251030-031
  • نمابر : 52251031-031
  • شماره پیامک : 3000130014
  • تلگرام : varnamkhastnews@

آمار بازدید

امروزامروز35
دیروزدیروز98
هفته جاریهفته جاری133
کل بازدیدکل بازدید174109

شعار سال